Örnek Şahıs Vekaletname PDF Yazdır e-Posta

VEKALET VEREN :

 

Leh ve aleyhime açılmış veya açılacak dava ve takipler ile benimde başkaları aleyhine açtığım veya açacağım dava ve takiplerden dolayı T.C. Mahkemelerinin meclislerinin, Daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her bölüm ve şekilde temsile haklarımı korumaya, haklarımın temin, müdafaa ve muhafaza için uygun göreceği bütün muameleleri takip, tamamlamaya ve bitirmeye, yeniden dava açmaya,  kendi imzası ile gereken dilekçe ve belgeleri yazıp ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya ve kaldırmaya, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, temyizden vazgeçmeye, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari ve mali kaza ve kurumlarından temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, karar düzeltilmesi ve yeniden yargılama talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye, yemin teklif kabul, iade veya reddine, haczi kaldırmaya, hakimleri ve katipleri redde ve yakınmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve azline, keşif talebine raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, protesto çekmeye ve cevap vermeye ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulmamı talep etmeye, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, davadan temyizden feragate, feragati davayı kabule, sulh ve ibraya, yargılamanın iadesi yoluna gitmeye, davayı kısmen veya tamamen ıslah etmeye, ahzu kabza, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, ayrıca T.C. Hükümetinin İlgili Bakanlık ve ilgili Müdürlüklerine, il, ilçe ve Büyükşehir belediyelerinde adıma dilekçeler verme, işlem yapma, işlemlere itiraz etme de dahil her türlü işlem yapmaya, bu yetkilerin bir bölümü veya tamamı ile başkalarını tevkil teşrik ve azle mezun ve yetkili olmak üzere, İstanbul Barosu Avukatlarından Bahçelievler Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:43/3  Çengelköy-Üsküdar / İstanbul adresinde çalışan 29461529042 T.C. Kimlik  numarası ile  kayıtlı Av.İLHAN İMİK’i, 20455630218 T.C. kimlik numarasında kayıtlı Av. DERYA İÇÖZ DEMİREL’i ve 20399186604 T.C. kimlik numarasında kayıtlı Av. HÜSEYİN AVNİ OKUR’u ve 34588277240 T.C. kimlik numarasında kayıtlı Av. YÜKSEL KOCA’yı birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete yetkili olarak vekil tayin ettim.          

 

İletişim Bilgisi

Adres: Bahçelievler Mah. Zübeyde Hanım Cad. Nato Yolu
No:43/3 Çengelköy - Üsküdar - İSTANBUL
Tel: +90 216 308 71 00 - 01
Fax: +90 216 308 71 12
E-Mail: info@ilhanimik.av.tr

Türkiye Barolor Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği Madde 9'da belirtilen, "Teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her tür ortamda, avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık ünvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen "Avukatlık Meslek Kuralları"na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir." ilkesine dayanılarak hazırlanmıştır.